Yanmış Keçi Gübresi

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Bahce Topra
Saks Fidan Harc
Torf
Curuf
Perlit
Dekoratif Aa Kabuu
Cocopeat
Pomza
Yanm Kei Gbresi
Kompost Gbre
Organik Gbre
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 


Yanm Kei Gbresi

   
 Gübrelerin topraa veya dorudan bitkiye verilmesine gübreleme denir. Organik ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrlr. Organik gübreler içinde en çok kullanlan ahr gübresidir. Ahr gübresi genellikle at, inek, koyun, keçi vb. hayvanlarn kat ve sv dklar ile yataklk olarak kullanlan sap, saman gibi maddelerden meydana gelen karmdr. 

At ve koyun dklar daha az su içerdii için scak (kuru) gübrelerdir. Çürümeleri kolay olup çürüme esnasnda yüksek scaklk olutururlar. Daha fazla su içeren sr gübrelerine ise souk gübre denir. Scak gübreler souk gübrelere göre daha çok bitki besin maddesi içerirler. Ahr gübreleri içinde en kuvvetlisi kümes hayvanlarnn (özellikle güvercin) gübreleridir. Bunun için bu gübrelerin daha az kullanlmas gerekir. Ayrca koyun gübresi de sr gübresine göre daha az kullanlmaldr. 
Hayvanlar yedikleri yemin ancak % 45 inden faydalanabilirler. Yemde bulunan bitki besin maddelerinin yarsndan fazlas dkyla ahr gübresine geçer. Bu nedenle ahr gübresi içerdii besin maddelerinden dolay bitkiler için zengin bir besin maddesidir.
NEDEN AHIR GÜBRES?
Ahr gübresinin etkisi kimyasal gübreler gibi tek yönlü deil çok yönlüdür.
—Ahr gübresi bitkilerin gelimesi için gerekli besin maddelerini salar. 
—Topran su tutma kapasitesi ve geçirgenliini artrarak havalanmasn salar. Su tutma kapasitesinin artmas tarma elverili topran kaybna (erozyon) engel olmaktadr. 
—Topran kolay tava gelmesini ve toprak ilemeyi kolaylatrr.
—Topran organik madde miktarn artrr.
—Topraktaki mikroorganizma says ve etkinliini artrarak topra daha verimli hale getirir.
AHIR GÜBRESNN TOPRAA VERLME ZAMANI, EKL VE MKTARI NASIL OLMALIDIR?
Üretim cinsine göre dekara 1-4 ton ahr gübresi verilebilir. Organik maddesi az olan topraklara daha fazla ahr gübresi kullanlmaldr. Ancak gübrenin olgunlam ve yanm olmasna dikkat edilmelidir. Yanma srasnda gübre içindeki yabanc ot tohumlar ve hastalk etmenleri etkisini kaybeder. Ahr gübresinin deerini korumak ve ahrda temiz ve kuru yatacak yer salamak için hayvanlarn altlarna yeterli miktarda sap, saman gibi yataklk serilmelidir. Yataklk, idrarn akp gitmesini önleyerek bitki besin maddelerinin tutulmasn da salayarak gübrenin yararn artrr.
Kültür bitkileri içinde ahr gübresinden en fazla yararlanan bitkiler sebzeler ve çapa bitkileri iken, tahllar içinde en fazla çavdar yararlanmaktadr.
Ahr gübresiyle gübreleme, az ya alan bölgelerde ve ar bünyeli topraklarda sonbahar, çok ya alan bölgelerde ve kumlu topraklarda ise ilkbaharda yaplr. Böylece, gübreden ykanmayla ortaya çkacak kayplar azaltlm olacaktr. Ahr gübresi tarlaya tanr tanmaz pullukla topraa kartrlmaldr.
YANMI (ÇÜRÜTÜLMÜ) AHIR GÜBRES NASIL OLMALIDIR?
Ahr gübresinin bitkiye faydal olabilmesi için yanm ve olgunlam olmas gerekir. Taze iken topraa verilen ahr gübresinde karbon / azot oran yüksek olduu için bitki bundan faydalanamaz ve bitkide azot noksanln ortaya çkar. Ahr gübresinin yanmas ile karbon / azot oran düürülmektedir.
Gübre ynlarndan szarak uzaklaan suyun koyu renkli olmas ykanmann en belirgin iaretidir. Gübrenin erbeti olarak anlan bitkiye yarayl besin maddelerini içeren bu svnn ykanp uzaklamasna engel olunup, kayplarn asgari düzeye indirilmesi için ahrdan çkarlan gübre;
—Sert bir zemine serilerek sktrlmal,
—Gübre yn yeterli düzeyde nem içermeli,
—Gübre hava artlarndan en az düzeyde etkilenecei bir yerde yaplmal, 
—mkanlar elverdiince yn bozulmadan saklanmaldr.
Ahrdan çkan gübreyi düzenli olarak dorudan tarlaya tayp, toprakla kartrmak pratik deildir. Bu nedenle ahrdan çkan gübre sert bir zeminde, hava artlarndan fazla etkilenmeyecek ekilde bir yere yn yaplr.
Saklama ekillerindeki farkllktan dolay ahr gübresi scak ve souk olmak üzere iki çeittir. Ahr gübresinin sktrlmadan ynlar halinde biriktirilmesi ile gübre haval artlarda parçalanmakta ve scaklk 60 dereceye ulatnda (yazn bir haftada, kn 15-20 günde) elde edilen gübreye scak gübre denilmektedir. 2-3 gün bu scaklkta tutulan gübrenin, daha sonra sktrlmasyla yn içersinde havasz ortam salanmakta ve s düürülmektedir.Bu yöntemle parçalanma hzl olup, 3 ay gibi bir zamanda gübre tarlaya tanabilir duruma gelmektedir.
Ahrdan çkarlan taze gübrenin sktrlarak havasz artlarda çürütülmesi ile elde edilen gübreye souk ahr gübresi denir. Bu yöntemle parçalanma oksijensiz artlarda olup, scaklk 30 dereceyi geçmez. Daha çok sap, saman bakmndan fakir, kesif yemle beslenmi hayvanlardan elde edilen gübreler bu yöntemle çürütülmektedir.
Ahr gübresinde azot kaybn engellemek için kimyasal koruyucular kartrlarak gübrenin etkisi arttrlabilir. Fosforik, sülfürik ve hidroklorik asit gibi güçlü asitler etkili koruyucu maddelerdir. Fosforik asit, gübrenin fosfor orann arttrdndan daha avantajldr. Güçlü asitlerin kalsiyum tuzlarndan olan kalsiyum sülfat, kalsiyum klorür ve kalsiyum nitrat koruyucu madde olarak deer tar ve gübreyle kartrlnca azot kaybn önler. Kalsiyum sülfat (jips) içeren Triple Süper fosfat gübresi etkili bir koruyucudur. Bir ton taze gübreye yaklak 15 kg kadar kartrlmas yeterlidir.


 

 
 
 
 

 

Yanm Kei Gbresi 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |