perlit

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Bahce Topra
Saks Fidan Harc
Torf
Curuf
Perlit
Dekoratif Aa Kabuu
Cocopeat
Pomza
Yanm Kei Gbresi
Kompost Gbre
Organik Gbre
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
 


perlit

 

1. Perlit % 90'n üzerindeki toplam gözeneklilii ve %60 dolayndaki havalanma gözeneklilii ile topran havalanmasn salar, drenajn düzenler.
2. Perlit infiltrasyonu arttrr, buharlamay azaltr. Sulamada ekonomi salar.
3. norgonik olmasndan dolay yabanc ot tohumu ve hastalk tamaz.
4. Çözünebilir iyonlarn yok denecek kadar az olmas nedeniyle tuzluluk ve alkalilik yönünden herhangi bir sorun yaratmaz.
5. Nötr (pH=6,5-7,5) oluu ve düük kimyasal tanponluu ile ortam pH'n kolayca düzenler.
6. Is letkenlii düük olduundan, bitkinin günlük scaklk deiimlerinden zarar görmesini en aza indirger.
7. Topraksz tarmda; sterilizasyondan sonra yapsnn bozulmamas, üst üste 6 yl kullanm ans getirir. Erken ürün almay salar.
8. Fide köklerinde zedelenme ve kayplar önler.
Perlit sralanan bu özellikleri ile seralarda toprak düzenleyici olarak, fide harçlarnda katk maddesi olarak ve topraksz tarmda yetitirme ortam olarak baar le kullanlr. 

 

ÇMLENDRME VE FDE YETTRME ORTAMI OLARAK

Perlit sebze ve çiçek tohumlarnn çimlendirilmesi için çok elverili bir ortamdr. Bu amaçla hazrlanan saks veya kasalara nemlendirilmi Perlit doldurulur. Daha sonra iyice slatlr. Bu ortama tohumlar alla gelenden biraz daha derine ekilir. Tohum ekim yerlerinde fideler kotiledon yapraklar tam açlp yere paralel bir görünüm alncaya kadar tutulur.

Bu dönemde tohum kendi bünyesindeki besini kullandndan dardan bir besin maddesi ilavesine gerek yoktur. Fideler bu görünümünde iken artlmasna özen gösterilir. Zira bu dönemden sonra kazk olan kökte saçaklanmalar balar. artmada gecikme sokum srasnda kök kaybna neden olur. Sökülen fideler genellikle plastik torbalara artlr.

Plastik torbalar 1:1 orannda Perlit-Torf karmndan hazrlanan bir harçla doldurulabildii gibi, yalnzca Perlit le de doldurulabilir. Perlt-Torf karmnn 1 m3'üne, torbalara konulmadan önce 600 gr. P2O5, 400 gr. K2O, 300 gr. N, 100 gr. Mg ilave edilir. Saf perlitli torbalardaki fidelerin ise, besin eriyii ile sulanmas koulu vardr.

Bu uygulama genellikle sera üretimine yönelik fide yetitirmek için önerilmektedir. Perlit 'in çimenlendirme ortam olarak en büyük üstünlüü fidelerin artma srasnda hiç zedelenmeden çkartlmas ile kök kaybnn olmamasndan kaynaklanr Steril olmas ve özelliini korumas ile yllarca kullanm mümkündür. Çimenlendirme ortam olarak kullanlan Perlit 'in Süper iri olmas gerekmektedir.

KÖKLENDRME ORTAMI OLARAK

Perlit gerek tek bana gerek ise dier harç materyalleri ile.kartrlarak çiçek, sebze ve meyve çeliklerinin köklendirilmesinde baaryla kullanlr.

1. Katlamann yapld kasalar yanlzca perlit ile doldurulmu ise Öncelikle perlitin nemlendirilmesi ve sür­günlerin nemli perlite sokulmalar, sürekli olarak da perlitin nemli tutulmas bu amaç çin yeterlidir.

2. Köklendirme ortam olarak Perlit , bir organik madde ile 1:1'den 9:1'e dein oranlarda kartrabilir.

3. Ortamda topran da bulunmas isteniyor se 5 ölçek perlit, 1 ölçek organik materyal ve bir ölçek de sterilize edilmi orta bünyeli toprak karm tavsiye edilir.

4. Katlama ortamnn sürekli ve düzenli sulanmas, ortamn scak ve nemli olmas büyük önem tar.

5. Köklendirme ortam olarak kullanlacak perlitin iri taneli olmas ile daha salkl kök elde edilir.

6. Perlit ile harika bir köklendirme ortam elde edilmesinin yansra, domates ve hyar sürgünlerin den elde edilen fideler ile üretim yaplmasyla çok pahal olan sebze tohumlarn almaktan bir dönem için de olsa kaçnlarak büyük karllk salamak mümkündür.

YETTRME ORTAMI OLARAK Perlit

Perlit 'in gerek toprakl gerekse topraksz kültürde pek çok yararlarn görmek mümkündür.

TOPRAKLI KÜLTÜRDE Perlit

Toprakl kültürde Perlit topran gereksinimine göre toprak düzenleyici olarak veya su kayplarn azaltc olarak kullanlr. yi bir toprak düzenleyicide; yarayl su kapasitesi yüksek, baz deiimi ve s kapasitesi fazla, tuz miktar ve s geçirgenlii düük olma koullar aranr. Bunlarn tümü perlitte bulunan özeliklerdir.

1. Perlit, ar ve yapkan topraklara kartrldnda drenaj ve havalanma özelliklerinden dolay kaymak tabakas olumasn, çatlama, göllenme, ime ve büzülmeyi engeller.

2. Toprak düzenleyici olarak SERALARDA kulanlan Perlit topraa kaba bir yap kazandrd gibi topran su tutma gücünü ve besin maddelerinin yaraylln da arttrmaktadr.

Perlit ile sera topraklar için kimyasal özelliklerinden daha önemli olan fiziksel özelliklerinin stendii yönde deiimi mümkündür. Alttan sulama ve damla sulama yaplan seralarda yastklarn üzerine 4-5 cm. kalnlkta iri taneli Perlit serildiinde su kullanm yar yarya azaltlabilir.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaplan bir aratrmada, sera toprann üst ksm 1:4 orannda iri Perlit ile kartrlmtr. Burada yetitirilen dometeslere 6 defa kark sulamas yapld halde normal sera topran da kiler 21 defa sulanmtr. Görülüyor ki Perlit su kayb ve i gücü olarak büyük bir tasarrufa neden olmaktadr.

TOPRAKSIZ KÜLTÜRDE Perlit

Giderek yorulan sera topraklarnda karlalan sorunlar gidermek için son yllarda topraksz tarm uygulamalar balamtr. Pek çok d ülkede %95'lere varan oranlarda topraksz tarm uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalarda Perlit tek bana kullanlabildii gibi torf, kum, aaç, kabuu gibi dier harçlar ile de kartrlabilmektedir.

1. Topraksz kültürde Perlit veya perlitli harç. Sera topra üzerine serilen siyah bir plastik örtü üzerine 10-15 cm kalnlkta yaylmakta ve fideler belli aralklar ile bu yaylan tabaka üzerine dikilmektedir. Dikimi yaplan bitkilerin su ve besin maddesi gereksinimleri besin eriyikleri ile yaplan sulamalar ile karlanmaktadr.

2. Dier bir uygulama bitkileri; Perlit **** bir baka Perlit 'li karmla doldurulmu 5-10 litre hacimli torbalarda yetitirmektir. Bu yetitirme eklide çok kolaydr. Zira üretim; bu torbalar yine toprak üzerine yaylm siyah plastik örtüler üzerine belli aralklarla sralamak ve bitkilerin besin eriyikleriyle su ve besin madde gereksinimlerini karlamaktan ibarettir.

Topraksz kültürün üstünlüklerini öyle sralayabiliriz:
- Besin maddelerinin ve suyun dozu daha iyi ayarlanabilmektedir.
- Toprakl tarmda önemli olan ekim nöbeti önemsiz hale gelir.
- Toprak kökenli hastalk ve zararllar ile yabanc otlardan kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde azaltlabilir.
- Szma ve buharlama kayplar azaltlabildii için sudan büyük ölçüde ekonomi salanr.
- Toprak devre d kald için, seralarda büyük gücü ve harcama gerektiren toprak ileme, ykama, dezenfekte etme ve gübreleme ilemlerine gerek kalmaz.
- Tarm alanlar, topraa gerek kalmad için. daha yaygnlatrlabilir.

ÇM SAHALARDA VE TOPRAK SAHALARDA

Perlit bahçeler, parklar, futbol ve golf alanlar ile parkurdaki çim topraklar için esiz bir toprak düzenleyicisidir. D etkiler ile veya baslma ile skan topraktaki çim zayflar, hatta yok olur.

1. Perlit ile çimlerin ömrü uzad gibi, balçklarma ve göllenme sorunlarnn önüne de geçilebilir.

2. Perlit ile çimin yaprak alan genilemekte, yaprak ve kök says artmaktadr. Çinenen toprak lardaki skma yar yarya azaltlmaktadr.

3. Çinenen ve çinenmeyen çimlerde Perlit uygulamas ayndr: 2,5 cm kalnlndaki topraa, 2,5 cm kalnlkta Perlit kartrlarak 5 cm kalnlnda karm elde edilir. Perlit uygulama dan önce slatlmaldr. Kartrma ileminden sonra çim tohumu ekilir. Üzerine 4-5 kg/m2 yanm çiftlik gübresi ile olanak varsa 100 gr/m2 toz kireçta serilir.

Eer çiftlik gübresi yerine ticari gübre kullanlacak ise 50 gr/m2 % 26'lk amonyum nitrat, 65 gr/m2 %18'lik süper fosfat ve 15 gr/m2 potasyum sülfat karm, belirli aralklar ile uygulanr. Sulama rejiminde bir deiiklik yaplmaz.

4. Çim sahalarda standart veya süper iri Perlit kullanlmaldr.

5. Perlit homojen bir ekilde topraa kartrlmal,ilk biçim öncesinde merdane çekilmeli ve kesim makas ile yaplmaldr.

6. TOPRAK SAHALARDA uygulama ise topraa esneklik salamas ve yumuak bir zemin elde edilmesi amac ile uygulanmaktadr. Toprak sahada üst zeminin altna uygulanan Perlit ile amaca ulalmaktadr. Saha tanziminde tüm sahann %30'unu Perlit oluturmaktadr.


 
 
 
 

 

perlit 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |