kesit Projeler

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
Yapsal Peyzaj Uygulamalar
Bitkisel Peyzaj uygulamalar
Kesit Projeler
Sulama Siatemleri
Aydnlatma sistemleri
Ahap Yap Elemanlar
 


kesit Projeler

Mimari Proje Çalmalar
         Mimari proje çalmasna balamadan önce, baz ön bilgilerin projelerinden müellif tarafndan bilinmesi gereklidir. Bu çalmalar ise proje etüt aamasna göre üç özellikte incelenir.
1.     Aratrma safhas.
2.     nceleme safhas.
3.     Projelendirme safhas olarak belirlenir.
Bu üç aama dikkate alnarak yaplan bir yap, bina bilgisi kurallarn ve tekniin uygulann verir.
1.     Aratrma Safhas
Aratrma safhas dört özellikten oluur.
a)mar Durumunu Örenmek; Yaplacak yapnn, ehir imar plan yönetmelii ve imar kanununa göre ne ekilde yaplacan ifade eden belge, imar durumu belgesidir. Hiçbir yap, belediye snrlar içinde olsun veya olmasn istee göre yaplamaz.
Yapnn kat adedini, yap büyüklüünü, yoldan çekme mesafesini, yap nizamn (bitiik, ayrk, blok, v.b.) örenmek, imar durumunu örenmek ile bilinir. Bu bilgiyi arsa sahibi, arsa belediye hudutlar içinde ise belediyeye bir dilekçe ile müracaat ederek örenir. mar plan snrlar dnda ise, imar yasasna göre yapm gerçekletirilir. Dolaysyla aratrma safhasnda proje çalmalarndan önce bu bilgilerin örenilmesi gereklidir.
b) Bina Programn Hazrlamak; Bu aama istek ve ihtiyaç listesini oluturur. Binann fonksiyonel (konut, ticaret, büro, okul, v.b.) kullanl ile beraber, binay kullanan kii says, istenen mahal birimleri saysnn tespiti yaplr. Bu program, imar durumunu belediyeden alan mal sahibi ile mütereken hazrlanr.
c) Yaplacak Binann Çevresinde lerliin Aratrmak; Bina kullan ve programa saptandktan sonra, bu binann mevcut arsasnn çevresi etüt edilir. Bina hangi tür kullana sahip ise (otel, okul, ticaret v.b.) bu özellikteki ilerlik incelenir. Mesela, imar durumunda ticaret bölgesine ayrlm bir alandaki arsa sahibinin istei olan i han binasnn ilerlii, çevre özellikleri dorultusunda aratrlr. lemeyen bina türü eklinde bir sonuç çkarsa daha baka ticaret yaps önerilebilir.
d) Mal Sahibinin Ortaya Koyabilecei Sermayenin Miktarn Saptamak; Bu aama, program snrlar ve yap kalitesini belirler. Çünkü mal sahipleri daimi büyük program tasarlayp, kaliteli birinci snf bir inaat yapmay arzu ederler. Mal sahibinin bina yapm için mevcut paras, programda yaplmas istenen bina tipi ve yap kalitesi edeerde olmas gerekir. Bu kurallara dikkat edilmez ise yap yarm kalr, projelendirme tam gerçekleemez. Bunun için mal sahibi bu aamada ikaz edilir. Dolaysyla projelendirme, mal sahibinin sermayesine göre yaplr.
2.     nceleme Safhas
Arsa üzerinde yaplacak inceleme ve aratrmalardr. Bunlar ise;
·        Arsa konumu
·        Arsann yeri
·        Topografik durum
·        Jeolajik durum
·        Arsadaki yön tayini
·        klim durumu
·        Bölgedeki geleneksel malzeme durumu
eklinde sralanabilir. leride projelendirme konularnda da ele alnacak önemli etkenler olarak sralayabiliriz. Bu aamada bu bilgileri elde ettikten sonra projelendirmeye geçilebilir.
3.     Projelendirme Safhas
Aratrma ve inceleme safhalar tamamlandktan sonra proje etüdüne geçilir. Bu safha eskiz karalamalar ile tasarlanr ve gelitirilir. Bu çalma paralelinde vaziyet plan etüdüne yürütülür. Fonksiyondan plan belirledikçe görünü, kesit aamalar ele alnr. Plan kesin boyutlara ulanca vaziyet plan, plan, kesit ve proje çalmalarna geçilir. Bu son ksm olan detaylandrma proje ile bütünleince, projelendirme bitmi olur.
Bu aamada projelendirme yapmak için, yalnz bina bilgisindeki bilgiler yeterli olmamaktadr. Bina bilgisinin yan sra yap bilgisi, malzeme bilgisi, statik gibi baz teknik bilgilerin önceden örenilmi olmas gerekir.Böylece bütün teknik bilgilerin paralelinde hazrlanan proje, uygulanabilir ve kullanl bir binann yapmn salam olur.Projelendirme safhasndaki projelerin hazrlanlarna göre, sras ile u ölçeklerde çalmalar yaplr.
Vaziyet Plan            -        1/500 veya 1/200
Avan Proje               -        1/200 veya 1/100
Kati Proje                 -        1/100 veya 1/50
Tatbikat Projesi        -        1/50
Detay projesi            -        1/20, 1/10, 1/5, ½ , 1/1
Projelerdeki özellik ve büyüklüe göre yukardaki plan isimleri ve ölçekleri kullanlr. Detaylar ise iki aamada ele alnr. Sistem detay 1/20, detay 1/10, nokta detay 1/5, ½, 1/1 olarak kullanlr. lerideki konularda bu özellik daha detayl olarak incelenecektir.
Mimari proje, ina edilecek binann biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekanlarnn boyutlar ile birbiriyle balantsn ve her birinin ilevsel niteliini belirlemektedir. Dolaysyla, mimar projeler, belirtilen konularda gerekli mesleki bilgiler ile donatlm bulunan mimarlar tarafndan hazrlanmaktadr.
Mimari proje üç temel faktörün etkisinde ekillenmektedir. Bunlar, bina sahibinin istekleri, inaatn yaplaca arsann imar durumu ve mimarn mesleki bilgisi ve deneyimidir. Bina sahibi, ina ettirmek istedii binay hangi amaçla kullanaca, iç mekanlarnn boyutlarn, says, ince yap elemanlarnn cinsi ve nitelii ile ilgili her türlü istek ve beklentilerini yazl hale getirerek mimara vermektedir. Bu istek listesine “program” da denilmektedir. naatn yaplaca arsa, mimar için bir sabit veri niteliindedir. Yani arsann boyutu ve o arsaya ina edilecek binann toplam inaat alan belirlenmi bulunmaktadr. Arsa ile ilgili gerekli bilgiler, imar durum belgesinde verilmektedir. Dolaysyla mimari projeye balamadan önce temin edilmesi gereken önemli doküman, arsann toporafik yaps ya da manzaras özellikli ise, mimar tarafndan mutlaka yerinde görülmesi gerekmektedir. Her meslekte olduu gibi, projeyi hazrlayacak mimarn mesleki deneyimi ve özellikle projesini üstlenecei bina projeleri konusundaki her türlü çabay gösterecek çalma disiplinine sahip olmas çok önemli olmaktadr.
Mimar, proje çalmasna balamadan önce aada belirtilen belge ve bilgileri derlemektedir:
·        Bina sahibinin istekleri
·        naat yaplacak arsann imar durumu belgesi
·        Arsann plankotesi
·        Yörenin iklim koullar ile ilgili bilgiler
·        Özellii olan bina projesi hazrlanyorsa, söz konusu bina tiplerine ilikin fonksiyon emalar, yap eleman ve bina bilgisi ile ilgili kaynak ve dokümanlar
·        Bulunduu yörede geçerli imar yönetmelii, otopark yönetmelii
Yukarda belirtilen ön hazrlktan sonra balatlan proje çalmalar genellikle iki aamada gerçekletirilmektedir. Önce, ön proje hazrlamakta ve ön proje ortaya konan çözümlerin yeterli görülmesi halinde, uygulama projesinin hazrlanmasna balanlmaktadr. Bu aamalarda yaplan çalmalar aada özetlenmitir.
a)Fonksiyon (ilev) emasnn kurulmas
Yapnn programnda belirlenen hususlar fazla ayrntlara girilmeden sistemletirilir. Yani yapnn amacna en iyi ekilde hizmet edebilmesi için iç hacim balantlar belirlenir.
b) Eskizler
Fonksiyon emas, ehircilikle ilgili çevre verileri; güne, rüzgar, yaya-tat ulam durumlar; topografya, manzara, tarihi-turistik-sosyal veriler göz önünde bulundurularak yaplan çalmalardr. Kroki niteliinde olan eskiz çalmalar yapnn cephe ve perspektif çizimleriyle yürütülmelidir. Bu çalmalar yeterli fikri olgunlua eritikten sonra ölçekli olarak çizilerek tekrar gözden geçirilir.
c) Ön Proje – Avan Proje
Fikir projesi ya da avan projesi olarak adlandrlan bu projenin hazrlanmasnda mimar, kendisine verilen ve yapt aratrmalar sonucunda ortaya çkan bilgi,, belge ve bulgular göz önünde tutarak bir dizi sistematik çalma gerçekletirerek ina edilmek istenen bina ile ilgili tasarm ortaya koymaktadr. Bu çalmalar sonucunda (kendince) uygun olan tasarm proje haline getirerek yap sahibinin görü ve beenisine sunmaktadr. Bu proje üzerinde yaplan tartmalar sonucu, mal sahibinin deiik önerileri varsa, bunlarn olabilirlii üzerinde durulmakta ve mümkün görülen deiiklikler ek çalmalarla tamamlanmaktadr.
Ön proje, ina edilecek yapy fiziki boyutlar, estetik görünümü kullanl ekli ve amac bakmndan genel hatlaryla anlatabilecek ayrntda hazrlanmaktadr. Ön proje genellikle aada içerikleri özetlenmi olan paftalardan olumaktadr. Bunlardan durum plan, binann büyüklüüne göre 1/200 – 1/1000 ölçeinde dier paftalar ise çounlukla 1/100 ölçeinde çizilmektedir.
1.     Genel Durum Plan:
Durum plannda, yapnn arsas, binann arsa içindeki yeri, konumu ve boyutlar hakknda bilgi verilmektedir. Bu çerçevede, durum plannda, parselin boyutlar, komu parseller ve yollar ile ilgili ilikisi, binann üst görünüü ve parsel snrlarna olan mesafeleri, ematik olarak çizilmi iki kesiti yer almaktadr.
2.     Kat Planlar
Binada bulunan ve farkl olan her katn plan çizilmektedir. Kat plannda yer alan bamsz bölümlerin iç ölçüleri verilmekte, her birinin kullanm amac belirtmekte ve çounlukla da bamsz alanlar boyutlar belirlenirken söz konusu alanlarda boyutlar belirlenirken söz konusu alanlarda yer almas düünülen hareketli ve sabit eyalar ölçekli olarak çizilmek suretiyle bamsz bölümlerin kullanm etkinlii hakknda bilgi verilmi olmaktadr.
1.     Yapnn iç ve d ölçüleri ölçülendirme kurallarna göre eksiksiz yazlr.
2.     Yap elemanlarnn hepsi özel iaretleri ve gerekli ayrntlaryla belirlenir.
3.     Plan ölçei ve kuzey yönü belirtilir
4.     planda bulunan bütün hacimler kullanlma amaçlarna göre isimlendirilir.
5.     Hacimler ve (varsa) daireler numaralandrlr.
6.     Normal ve düük döeme kaba ve ince kotlar yazlr.
7.     Hacimlerin döeme tavan ve duvar kaplama çeitleri yazlr.
8.     Kesit yerleri belirtilir.
9.     Tek katl yaplarn zemin katlarnda çok katl yaplarn son kat planlarnda (ayet binada çat varsa) saçak ve mahya krlma hatlar belirtilir.
10.                        (Tesisat uç malzemeleri gibi) sabit elemanlar ilenir.
3. Görünüler
Binann bütün cephelerinin  görünüleri çizilerek kütlesi ve hatlaryla dardan alglan ekli ortaya konulmaktadr. Görünü resimlerinde u bilgiler verilir.
1.     Kap ve pencere görünülerine, elemann açl yönü ilenir.
2.     Sahanlk, kap, pencere, saçak, çat ve benzeri yerlerin kotlar yazlr.
3.     Yamur oluu ve borusu varsa dilatasyon derzleri gösterilir.
4.     Çat eimi yazlr. Bacann çatdaki yeri ve kotu belirtilir.
5.     Cephenin kaplama gereci yazlr.
4. Kesitler
Kesitler, yapyla ilgili düey ölçülendirmeleri yapabilmek  yap sistemi ve yap elemanlar hakknda daha ayrntl bilgi vermek amacyla çizilirler. Binann en iki kesiti çizilerek kat yükseklikleri ve toplam yap yükseklii verilmektedir. Kesit resimlerin kusursuz olmas için aada açklanana hususlar kapsamalar gerekir.
1.     Normal döeme, düük döeme, sahanlk, çat ve gerekli yerlerin kotlar ve baz ksmlarn ayrca ince kotlar belirtilir.
2.     Kat yükseklikleri, kap, pencere, perapet, korkuluk, asma tavan ve benzeri ksmlarn ölçüleri yazlr. 
3.     Yap elemanlar gerektii ekilde belirtilir.
4.     Büyük yaplarda kesitleri kolayca anlalr hale getirmek için oda isimleri yazlr.
5.     Çatnn genel ekli, eimi, bacalarn çat çklar belirtilir.
6.     Döemede kullanlan kaplama gereçleri ve gerekli ölçüleri yazlr.
7.     Kesit resmin altna, hangi kesme düzlemine göre alnd (A – B, I – I,a – b, vb.) yazlr.
5. D ve ç Perspektif
         Binann d görünüü ve iç mekanlarnn özellii olan bölümlerini daha iyi anlatabilmek için gerekli görülürse projede yeteri kadar perspektif çizime yer verilmektedir.
6.Maket
Cephelerde, kap veya pencerelerde vs. elemanlar ile ilgili herhangi bir ayrnt vermeden sadece bina kütlesi yada kütlelerin parsel içinde ki yeri ve konumu hakknda bilgi verilen makete kütle maketi denilmektedir. Maket, yapnn dtan alglan ve zeminle ilikisini somutlatrmada önemli bir araç olmaktadr. Özellii bulunan binalarn ön projeleriyle kütle maketleri de mutlaka yaplmaktadr. Ancak arsas engebeli olan sradan binalarn ön projeleri aamasnda da arsann topografik yaps ile binann zemine uygulann gösteren kütle maketinin yaplmas, uygulama projesinin hazrlanmas  ve yapnn aplikasyonu aamasnda oldukça yararlar salanmaktadr.
d) Kesin Proje
         Ön Proje, üzerinde yaplan deerlendirme çalmalar sonuçlanp, uygulanmasna karar verildikten sonra önerilen deiiklikler de dikkate alnarak ve daha çok ayrnt içerecek ekilde çizilmektedir. Proje çiziminde bu aamaya kesin proje denilmektedir. Yapnn uygulama projesinin hazrlanmasnn zaman alaca, uygulama projesi hazrlanmas sürerken inaatn balatlp baz imalatlarn yaplmasnn mümkün olduu durumlarda kesin projedeki bilgilerden yararlanlmaktadr. Ayrca, kesin proje aamasnda çalmalar, mimar ile mühendislerin ibirlii ile yürütülmektedir. Böylece mimari projede öngörülen ve farkl mühendislik alanlarn ilgilendiren imalat ve donanmlarn uygulanabilirlii gözden geçirilerek, varsa deiiklik önerilerinin uygulama projesine yanstlmas salanmaktadr. Dolaysyla, kesin proje, ön projede ortaya konan çözümlerin daha da somutlatrlmasna, gözden kaçan baz yetersizliklerin giderilmesine olanak salamaktadr.
         Kesin proje, durum plan, kat planlar, görünüler ve kesit paftalarndan olumaktadr. Genellikle 1/100 ölçeinde çizilmektedir. Ancak, halen uygulamada özellii olan yaplarn projeleri dnda, kesin proje uygulamasna sk rastlanlmamaktadr.
e. Uygulama (Tatbikat) Projesi
         Uygulama projesi, proje çalmasnn son aamasdr. Dolaysyla uygulama projesinde, ina edilecek yap ile ilgili her türlü ayrntnn, uygulama projesine ilenmesi gerekmektedir. Yazlan her rakam ve çizilen her çizgi kesinlik ifade eder. Bu aamada, yap ile ilgili beklentilerin eksik ya da yanl anlamaya olanak vermeyecek ekilde projeye yanstlm olmas, imalatn denetlenmesine olanak salamakta ve iin taraflar arasnda çkabilecek anlamazlklar en aza indirmektedir. Uygulama projesi, resmi ilemlerde ruhsat projesi olarak ilem görür. Bu projelerin ölçei 1:50 olur. Bazen büyük projelerin uygulama projesi 1:100 de olabilir. Uygulama projesinde yer alan paftalarn aadaki gibi özetlemek mümkündür.
         1. Durum (Vaziyet) Plan :
Yapnn arsa içindeki durumu ve arsa çevre ile ilikisi hakknda genel bilgi vermek amacyla çizilen plandr. Durum plannda u hususlar belirtilir.
1.     Yap kitlesi, plan görünüü veya perspektif olarak çizilir iç  ayrnt gösterilmez ve kitle istenirse taranr.
2.     Yap giri yeri, arsa içindeki giri yolu, garaj yolu, dier gezinti yollar gösterilir.
3.     Garaj, bahçvan veya kapc evi, kömürlük gibi tamamlayc yaplar varsa çizilir.
4.     Kuyu, sarnç, fosseptik çukuru gibi yer alt yaplar, arsada mevcut olan aaçlar gösterilir.
5.     Arsa köeleri ve gerekli dier yerlerin kotlarn (nivolar) kabul edilen sfr kotuna göre kotlandrlr.
6.     Yap birden çok bloklar halinde ise her yap blounun ismi veya iareti kendi blou üzerinde veya yanna yazlr.
7.     Arsann parsel numaras, komu parsel numaralaryla beraber gösterilir.
8.     Yapnn komu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapnn kitle ölçüsü, arsa dndaki yolun ad ve genilii yazlr.
9.     Komu yaplar kendi arsalarnda gösterilip, kaç kat olduklar belirtilir.
10.                       Yap kitlesi üzerinde kesit yerleri gösterilip, plan dnda kalmak üzere iki kesiti çizilir. Kesitlerde yap katlarnn ve arazi ile kesitii yerlerin kotlar yazlr.
11.                       Yapnn kuzey yönü iaretlenir.
12.                       Çizim ile gösterilenlerden baka, vaziyet plannda, paftann uygun yerine yaplacak tablolar yardmyla yap ile ilgili (kat alan, yap toplam alan, yap cinsi, yap bedeli, meslek odalarnca istenen bilgiler, yap kadastro kaytlar vb.) bilgiler verilir.
 Durum plan ölçei genellikle 1:500 olur. Ancak proje büyüklüüne göre 1:1000, 1:2000 ölçeklide olabilir.
          2. Kaba Yap Paftalar :
         Bu çizimler, kat planlar, görünüler ve kesitlerden olumaktadr. Genellikle 1/50 ölçeinde çizilmektedir.
         Kat planlarnda, binann farkl olan her katnn plan çizilerek, iç mekanlarnn boyutlar, kullanm amaçlar, kap ve pencerelerinin yeri ve  ölçüleri, duvar kalnlklar, zemin kodlar, tesisat ve malzemelerin yeri ve bamsz bölüm kodlar verilmektedir.
         Binann tüm cephelerinin görünüleri çizilerek, her görünüte, cephe kaplamasnn çeidi, kap ve pencere doramalarnn ekli, pencere kanatlarnn açl yönü belirtilmektedir.
         Birisi merdivenlerden geçmek kouluyla en az iki düey kesit çizilerek, yapnn tayc sistemi, döeme ve kat yükseklikleri, kap, pencere, lento yükseklikleri, kaba ve ince yap kodlar, yaltm, ön görülen elemanlarda yaltmn türü, merdiven elemanlar ve gerekli ölçüleri ayrntl olarak verilmektedir.
         3. Sistem Kesiti:
         Sistem kesiti, kaba yapdan detaya geçi paftasdr. Genellikle 1/25 ölçeinde çizilen sistem kesiti, binann temelinden çatsna kadar tayc elemanlarn tekilini ve bunlarn tamamlayc yap elemanlar ile birleim noktalar ön plana çkarmak bakmndan oldukça yararl bir proje bölümüdür. Gerekli görülmesi halinde birden fazla sayda sistem kesiti çizilmektedir. Sistem kesiti üzerinde, daha ayrntl açklanmas gereken yerler iaretlenip ilgili detayn bulunduu paftann kodu yazlarak iki pafta arasnda bilgi ak salanmaktadr.
         4. Yer (Mahal) Listesi:
         Planda (numaralanan) hacimlerin döeme, duvar, tavan, kap, pencere, merdiven gibi elemanlarn hangi malzeme ile yaplaca ve/veya kaplanacann açkland listedir. Projenin dier aamalarnda yeterince açklanmayan hususlar bu listede toplu olarak verilmekte, böylece binann, ince yap elemanlarnn tekili konusunda mimarn öngörüleri belirtilmi olmaktadr. Yer listesinde, ince yap elemanlarnn imalat ile ilgili detaylarn verdii pafta numaras da verilerek iki pafta arasnda organik ba salanm olmaktadr. Örnein, yer listesinde, son kat tavan döemesi tanmlanrken “döeme bet + s ve su yaltm” denilmise, bu açklamann sonunda, yaltm detaynn pafta numaras (D.P. No: .....) eklinde açklanmaktadr.
         5. Detaylar:
         Detay çizimlerinde, daha önceki paftalarda yeterince açklanamayan yap eleman ve bileenlerin tekilinde kullanlan üretim teknolojisi ve malzeme nitelii tanmlanmaktadr. Bir bina projesinde hangi detaylarn çizilecei, yapnn özelliine ve konfor düzeyine göre deimektedir. Ancak sradan bir bina projesinde bile, kap ve pencere doramalar, döeme, duvar ve tavan kaplamalar, küpete ve korkuluk tekili, döeme, duvar ve çatda uygulanacak her türlü yaltm ile ilgili detaylar yer almaktadr. Detay ölçei 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, ½ veya 1/1 olabilmektedir. Örnein, kap ve pencerelerin görünü ve yeterli sayda kesiti 1/20 çizildikten sonra, kesitler üzerinde iaretlenen nokta detaylar ½ veya 1/1 ölçeinde çizilmektedir.


 

 
 
 
 

 

kesit Projeler 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |