Sulama sistemleri

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
Yapsal Peyzaj Uygulamalar
Bitkisel Peyzaj uygulamalar
Kesit Projeler
Sulama Siatemleri
Aydnlatma sistemleri
Ahap Yap Elemanlar
 


Sulama sistemleri

SULAMA SSTEMLER

a. Yüzey Sulama Yöntemleri: Adi salma yöntemi : Bu yöntemde su tarla hendeklerinden saptrlarak toprak yüzeyini devaml bir tabaka halinde kaplayacak ekilde tarla yüzeyinde rasgele yaylmaya braklr. çilik masraflarnn ve sulama kültürünün az olduu yerlerde geni oranda kullanlr.

Tarla laterallerinden salma usulü sulama : Adi salma yönteminin bir deiik ekli olup, sulama suyu tarla laterallerinden tarma suretiyle tarlaya verilir.

Adi tava usulü sulama : Bu yöntemle sulama etraf seddelerle çevrili düz parsellere büyük ak debilerinin verilmesi ile yaplr. Özellikle düz ve düze yakn arazilerin sulanmasnda uygundur.

Uzun tava yöntemi : Bu yöntemin esas, tarlann azami meyil istikametinde uzun eritlere ayrlmas ve bunlarn aralarnn seddelerle bölünmesidir. eritlerin üst bandan sevk edilen su ince bir tabaka halinde ve seddelerle kontrol edilerek aa doru akar.

b. Yamurlama Sulama Yöntemi: Yamurlama sulama yönteminde su doal yaa benzer biçimde toprak yüzeyine serpilmek suretiyle uygulanr. Bu yöntemde su kapal borularla mekanik püskürtücülere kadar tanr ve püskürtücülerden suyun topraa yadrlmas küçük orifis ve memelerle basnç altnda yaplr. Sistemin çalmas için gerekli basnç genellikle pompalarla salanr. Bunun yannda su kaynann sulama alanndan yeterince yüksek olmas da gerekli basnc salayabilir.

c. Mini-spring Yöntemi: Yamurlama sulama ile damla sulama arasnda bir yöntem olup, ince borularla tarlaya datlan su küçük yamurlama balklar ile araziye datlr. Sabit bir sistem deildir gerektiinde toplanabilir.

d. Toprak Alt Sulama Yönemi: Toprak alt sulama sun’i yolla toprak altna su ilavesiyle taban suyu seviyesinin düzenleme faaliyeti olarak tanmlanabilir. Bu yöntemde su seviyesi kök bölgesinde su ve hava miktarnn en iyi ekilde kombine edilmesini salayacak yükseklikte muhafaza edilmelidir.

e. Damla Sulama Yöntemi: Damla sulama intensif sulu tarmda kullanlmak üzere gelitirilmi olan bir yöntemdir. Damla sulamas toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altna yerletirilen küçük çapl orifis yardmyla artlm suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistem suyun belirlenmi bir desene alçak basnç altnda verilmesine imkan salar. Bu sistemin çaltrlmas için gerekli olan basnç yamurlama sistemindekinden daha azdr. Bu sistemde su yaygn boru a aracl ile her bitkiye kadar götürülür. Öte yandan bitkilere verilecek gübreler de sulama suyu ile birlikte verilebilir (fertigation). Ksacas sistemin esas bitkinin ihtiyaç duyduu su ve besin maddesi miktarn optimum seviyede tutmaktr.

Klon anaçlar ile tesis edilmi bahçeler için en uygun sulama sistemi damla sulama ksmen de mini-spring sulama sistemidir. Salma sulamada arazi yüzeyinde göllenmeler olumakta ve özellikle MM 106 gibi kök boaz çürüklüüne hassas anaçlarda kurumalar görülebilmektedir. Öte yandan igücünden tasarruf edilmesi, sulama ve gübreleme etkinliinin artrlmas, sulama suyundan tasarruf edilmesi gibi üstünlükleri nedeniyle damla sulama sistemi tercih edilmelidir.


 

 
 
 
 

 

Sulama sistemleri 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |