Aydınlatma Sistemleri

   


Peyzaj rnleri
Peyzaj in Bitkiler
Peyzaj Uygulamalar
Peyzaj Malzemeleri
Peyzaj Referanslarmz
Hizmetlerimiz
Yapsal Peyzaj Uygulamalar
Bitkisel Peyzaj uygulamalar
Kesit Projeler
Sulama Siatemleri
Aydnlatma sistemleri
Ahap Yap Elemanlar
 


Aydnlatma Sistemleri

LED aydnlatmann vazgeçilmezlerinden olan elektronik birimlerin seçimi, kullanlan yöntem ve kalitesi ile beklentilerin elde edilmesinde en belirgin yap tan oluturmaktadr. Kullanlan elektronik birimler; LED aydnlatma ile beklenen en önemli iki unsurun, verimliliin ve uzun ömürlülüün, üst düzeyde ve birincil koul olarak salanmas için günümüzün son yeniliklerini içeren bileenler kullanlarak tasarlanmaktadr. 
LED verimlilii en üst düzeylere, üretici tarafndan belirlenen akm deerinde çkmaktadr. Bu nedenle tüm LED sürücülerimiz sabit akm verme üzerine kurulmutur. LED`in sabit akm ile deil de sabit gerilimle(gerilim kayna ile LED arasnda seri direnç kullanlarak) sürülmesi durumunda hem LED`in ömrü ksalmakta hem de istenen verim elde edilememektedir. Bu nedenle LED aydnlatmada mutlak suretle, her bir LED veya grubu için sabit akm kayna kullanlmaldr. Sabit akm kayna kullanlmas ile sistem, ilk kurulu aamasnda ekonomiklikten bir parça uzaklam gibi görünse de, uzun dönemde bunun aksi olduu kantlanmtr. 
LED k kaynaklar DC gerilim ile beslendiinden mutlaka DC gerilim kaynaklarna gereksinim duyarlar. DC besleme için verimi yüksek olan(%90) anahtarlamal AC/DC dönütürücüler kullanlmaldr. Aksi durumda kayplar büyük oranda artar. Bu nedenle tüm uygulamalarmzda anahtarlamal AC/DC besleme kaynaklar kullanlmaktadr ve kullanlmas önerilmektedir.
Tüm uygulamalarda kullanlan kumanda ünitelerinde, LED parlaklnn istenen ve beklenenler dorultusunda salamak için genlik modülasyon yöntemi kullanlmaktadr. Bu yöntem, hem enerji kayplarnn çok küçük iç dirençli MOSFET yar iletken anahtarlar kullanlarak önlenmesine hem de istenen k ayarlarnn güç snrlamas olmamakszn kolaylkla yaplabilmesine olanak tanmaktr.

FBER OPTK AYDINLATMA TEKNOLOJS

Fiber optik aydnlatma, bir k üretecinde üretilen n istenen bölgeye fiber optik kablolar aracl ile tanmasdr. Ik kayna Ik üreteci, fiber optik kablo k taycs görevini üstlenir. Fiber optik aydnlatma sistemleri ile tasarm hayal gücünüzle snrldr. Hayal ettiiniz hemen her eyi uygulayabilirsiniz. Fiber optik aydnlatma teknolojisini dier aydnlatma teknolojilerinden farkl klan en temel özellii ÖZGÜRLÜK ve ESNEKLKTR. Fiber optik aydnlatma sistemlerinde kullanlan k kaynan istenilen herhangi bir noktaya yerletirme özgürlüüne sahipsiniz. Bu kavram size beraberinde birçok avantaj salar. Fiber optik aydnlatma sistemi 2 ana bölümden oluur:

Ik kayna
Fiber Optik kablo demeti

(*) Bunlara bal olarak istenirse LENS Armatürler de kullanlabilir.Fiber Optik kablolar hazrlanan projeye, mimari tasarma ya da gereksinime uygun ebatlarda kesilerek bir demet haline getirilir. Bu demetler k kaynana (n çk noktasna), sonlandrc muf ile yerletirilir. Böylece k kaynann ürettii k, fiber optik demet içinde tanarak, armatüre veya direkt çplak fiber optik uca iletilir.
Bir Fiber optik kablo demeti ayn veya farkl çaplarda ve uzunluklarda tamamen ihtiyaca göre belirlenen fiber optik kablolardan oluur.
Fiber optik aydnlatma sistemi, armatür ile k kaynann fiber optik kablolar aracl ile birbirinden ayrlmas sayesinde mimari tasarmlarda hayal gücünü zorlayabilecek, olaanüstü diyebileceimiz bir aydnlatma harikas ortaya koymaktadr.
Kullanlacak armatürler, mekânlarn mimarisine göre çok sayda çeitlilik içerir. (kristal uç, sonlandrc uç, lens armatürler gibi).


Lens Armatür Kullanm Amaçlar

Estetik bir görünüm elde edilmesi
Daha youn bir k elde edilmesi
Noktasal (spot) aydnlatma istenildii durumlar
Yayvan (Flood) aydnlatma istenildii durumlar

Ayrca, armatürler allagelmi aydnlatma elemanlarna göre daha küçük boyutlarda olabilmesi sebebiyle ve ayn zamanda optik lenslerle donatlabilirlik özelliine sahip olmalaryla da ayrcalkldrlar. Ik younluunu arttrmak için amaca uygun seçilmi armatürlerle, n çk açs 120° den 1° ye kadar düürülebilmektedir. Böylece istenilen efekt net olarak elde edilmektedir.


Fiber Optik Aydnlatma Sisteminin Dier Aydnlatma Sistemlerine Göre Ayrcalklar

Fiber optik kablo sadece k tar, elektrik akm tamaz. Nemli ve slak ortamlar gibi aydnlatmann elektrik riski tamas istenmeyen yerlerde güvenle kullanlabilir.
Ik kaynanda üretilen ve fiber optik kablolar ile tanan k souk olduu için yaknndaki canllara ve malzemelere zarar vermez. Dolaysyla iç ve d ortamlarda, insanlarn ve dier canllarn birebir temasnn olduu yerlerde güvenle kullanlabilir.
Ik kaynandan çkan k, ihtiyaca göre bir ya da birden fazla noktaya datlabilir.
Ik kaynandan çkan k salkldr. Kaynak, kl alanda bulunmad için manyetik alan oluturmaz. Böylece toz v.b. parçacklar harekete geçmez. Bu sayede gda vitrinlerinin aydnlatlmasnda ve bakmnda salk koullar korunmu olur.
Isya duyarl ve hassas, patlama riski olan ya da bakm zor/imkânsz olan noktalarda dier aydnlatma sistemlerine göre tek çözümdür.
Ik kaynann içine yerletirilen özel efekt diskleri ile renk deiimi, prltl ma ya da lo ma salanr. DMX iletiim sistemi ile dijital aydnlatma teknolojisine uygun sistemler üretilebilmektedir.
iddete maruz kalnmas ihtimalinin yüksek olduu yerlerde güvenlik amaçl aydnlatma salanr.
Seçilecek uygun armatürlerle, çok küçük ve etkileyici görüntüye sahip kl fiber optik uçlar ile estetik bir görünüm kazandrlr.
Optik lensler kullanlarak, n younluu istenilen düzeyde yönlendirilebilir.
Ik kayna, n kullanld yerden tamamen ayr bir noktaya yerletirildii için bakm kolaydr.
Fiber optik aydnlatma sisteminin, iletme açsndan bakm ve dier giderleri yok denecek kadar azdr.
Uygulama srasnda akla gelebilecek yeni animasyonlar uygulama olana vardr.
Kvrmlarn etkileimi deitirmedii fiber optik kablolar sayesinde kullanmak istediiniz noktaya kadar tar ve istediiniz mekân ya da objeyi aydnlatarak maksimum kontrast yakalayabilirsiniz.
Tüm bunlarn yan sra fiber optik aydnlatma sistemiyle ortaya çkan baarl görsel sonuçlar, fiber optik sistemlerin hzla yaygnlamasn salamaktadr. Zamanla daha popüler hale gelen fiber optik aydnlatma sistemleri tasarlanrken neler yaplabileceinin snrlar iyi belirlenirse tasarmc açsndan çok esnek kullanm alanlar elde edilmi olur.


Fiber Optik Aydnlatma Sisteminin Kullanm Alanlar

Fiber optik aydnlatma sisteminin kullanlaca yerler tamamen hayal gücünüzle snrldr. Bu esneklik hiçbir geleneksel aydnlatma sisteminde yoktur. Genel olarak uygulanan alanlar ise unlardr:
Vitrin, maaza, galeri ve sergi alanlar: Güvenliin üst derecede önemli olduu, UV (Mor ötesi) ve IR (Kzl Ötesi) nlarndan korunmak istenen, bakm ve onarm zor olan, özellikle sergilenecek ürünün direkt ve zarar vermeden aydnlatlmas gereken noktalarda.
Genel amaçl aydnlatma: Yüksek güçlü k kaynaklan ile uygun seçilmi kablo türleri ve armatürlerle genel aydnlatma sistemleri içinde bir çözümdür.
Havuz, bahçe, fskiye, çeme ve akla gelebilecek her türlü dekoratif unsurlar: Özellikle suyun içinde elektrik riski tamamas sebebiyle güvenle kullanlabilmesi açsndan tercih edilmektedir.
Tabela, yön levhalar, yürüyü yolu, kap girileri ve zemin aydnlatmalar, iç ve d mekânlar: Doal hava koularndan, yamurdan etkilenmemesi sebebiyle, çeitli k oyunlar ve tasarmlarla etkileyici görünümler elde edilir.


 

 
 
 
 

 

Aydnlatma Sistemleri 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |